66 posts
 • Author had a Free File of the Month
 • Exclusive Author
 • Sold between 100 and 1 000 dollars
 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 3-4 years
 • China
yuanhao_viva says
if user don’t have a sound card,soundchannel is null when you play music is this right?
var sound:Sound=new Sound;
sound.addEventlistener(Event.COMPLTE,completehandler);
function completehandler(evt:Event):void{
  var soundchannel:soundchange=sound.play();
trace(soundchannel)///null
}
1161 posts
 • Author had a File in an Envato Bundle
 • Has been a member for 5-6 years
 • Sold between 50 000 and 100 000 dollars
 • Exclusive Author
 • Referred between 10 and 49 users
 • Bought between 50 and 99 items
FlashTang says

You are just worried too much ;)
Ji de yi qian wo you tai DELL de tai shi ji, mei you cha er ji huo shi wai jie yang shen qi de hua ,debug de flashplayer hui bao cuo :p
Dan xin de hua jiu jia ge try…catch ba

66 posts
 • Author had a Free File of the Month
 • Exclusive Author
 • Sold between 100 and 1 000 dollars
 • Bought between 1 and 9 items
 • Has been a member for 3-4 years
 • China
yuanhao_viva says

You are just worried too much ;)
Ji de yi qian wo you tai DELL de tai shi ji, mei you cha er ji huo shi wai jie yang shen qi de hua ,debug de flashplayer hui bao cuo :p
Dan xin de hua jiu jia ge try…catch ba
thanks,zhe ge bug chu xian ji ge yue le ,wo jin tian cai zhao dao yuan yin. zhu yao shi wo de PC you sheng ka suo yi bu hui chu xian bug
by
by
by
by
by
by