01_intro.__thumbnail 02_homepage.__thumbnail 03_footer.__thumbnail 04_internalpage.__thumbnail

Screenshot 1

Intro image
Litefolio - portfolio theme for Tumblr - Intro image