1.blackout-teaser.__thumbnail 2.blackout-features.__thumbnail 3.blackout-layout.__thumbnail 4.blackout-elements.__thumbnail 5.blackout-portfolio.__thumbnail 6.blackout-portfolio-list.__thumbnail 7.blackout-blog.__thumbnail 8.blackout-contact.__thumbnail

Screenshot 1

Blackout: A Premium Dark Wordpress Theme