01_periodic_promo.__thumbnail 02_blog.__thumbnail 03_post.__thumbnail 04_author.__thumbnail 05_magazine.__thumbnail 06_categories.__thumbnail 07_background.__thumbnail 08_post_editor.__thumbnail 09_theme_customizer.__thumbnail

Screenshot 4

Periodic - A Premium WordPress Magazine Theme