1_ecclesiathemepreview.__thumbnail 2_ecclesiathemefrontpage.__thumbnail 3_ecclesiathemeblogpage.__thumbnail 4_ecclesiathemeadminpanelfrontpage.__thumbnail 5_ecclesiathemeadminpanelcoloroptions.__thumbnail 6_ecclesiathemeadminpanelcustomwidgetexample.__thumbnail

Screenshot 1

Ecclesia - WordPress Theme for Church Websites