0-theme-preview-primero.__thumbnail 1-primero-index.__thumbnail 2-primero-index.__thumbnail 3-primero-index.__thumbnail 4-primero-about-us.__thumbnail 5-primero-portfolio.__thumbnail 6-primero-contact.__thumbnail Theme-icons-primero.__thumbnail

Screenshot 1

Primero - Video Site Template