01_preview.__thumbnail 02_homepage.__thumbnail 03_portfolio.__thumbnail 04_project-page.__thumbnail 05_price-table.__thumbnail 06_blog.__thumbnail 07_blog-post.__thumbnail 08_blog-categories.__thumbnail 09_contact-page.__thumbnail

Screenshot 3

Portfolio page - style 1.
Art Machine HTML Template - Portfolio page - style 1.