01_preview.__thumbnail 02_homepage.__thumbnail 03_gallery.__thumbnail 04_fullgallery.__thumbnail 05_colorscheme_red.__thumbnail 06_colorscheme_blue.__thumbnail 07_colorscheme_green.__thumbnail 08_colorscheme_pink.__thumbnail 09_colorscheme_yellow.__thumbnail 10_dropdown_menu.__thumbnail 11_theme_options_general.__thumbnail 12_theme_options_colorschemes.__thumbnail 13_theme_options_slideshow.__thumbnail 14_theme_options_contact.__thumbnail 15_theme_options_features.__thumbnail 16_post_cutom_options.__thumbnail 17_menu_contracted.__thumbnail

Screenshot 12

Xen - Business & Portfolio WordPress Theme