01_preview.__thumbnail 02_home.__thumbnail 03_portfolio_grid.__thumbnail 04_portfolio_list.__thumbnail 05_portfolio_single1.__thumbnail 06_portfoliosingle2.__thumbnail 07_blog_grid.__thumbnail 08_blog_list.__thumbnail 09_single.__thumbnail 10_archive.__thumbnail 11_about.__thumbnail 12_elements.__thumbnail 13_contact.__thumbnail 14_blog.__thumbnail 15_single.__thumbnail 16_portfolio_grid.__thumbnail 17_elements.__thumbnail 18_archive.__thumbnail

Screenshot 16

Glaxr Responsive Template