1-featured-image.__thumbnail 2-home-page.__thumbnail 3-blog-page.__thumbnail 4-single-post.__thumbnail 5-portfolio-3column.__thumbnail 6-portfolio-4column.__thumbnail 7-portfolio-post.__thumbnail

Screenshot 3

Daedra - Responsive Wordpress Portfolio Theme