01-preview.__thumbnail 02%20-%20diario%20-%20bold%20&%20minimal%20responsive%20wordpress%20theme.__thumbnail 03%20-%20standard%20post%20with%20featured%20image.__thumbnail 04%20-%20gallery%20post.__thumbnail 05%20-%20image%20post.__thumbnail 06%20-%20twitter%20feed.__thumbnail 07%20-%20instagram%20feed.__thumbnail 08%20-%20about%20page.__thumbnail 09%20-%20shortcodes.__thumbnail 10%20-%20typography.__thumbnail 11%20-%20elements.__thumbnail 12%20-%20forms.__thumbnail 13%20-%20archives.__thumbnail 14%20-%20contact.__thumbnail 15%20-%20theme%20settings%201.__thumbnail 16%20-%20theme%20settings%202.__thumbnail

Screenshot 1

Diario - Bold & Minimal Responsive WordPress Theme