01_district-features.__thumbnail 02_theme-options.__thumbnail 03_edit-portfolio.__thumbnail 04_reorder-posts.__thumbnail 05_theme-customizer.__thumbnail 06_edit-post.__thumbnail 07_edit-section.__thumbnail 08_edit-page.__thumbnail 09_edit-slide.__thumbnail

Screenshot 6

District: Responsive Multi-Purpose Theme