0-theme-preview-stoken.__thumbnail 1-home-stoken.__thumbnail 2-home-stoken.__thumbnail 3-portfolio-stoken.__thumbnail 4-contact-stoken.__thumbnail 5-theme-customizer-stoken.__thumbnail 6-theme-options-stoken.__thumbnail 7-icon-stoken.__thumbnail

Screenshot 2

Stoken - Responsive WordPress Theme