01_home.__thumbnail 02_home.__thumbnail 03_grid.__thumbnail 04_product_view.__thumbnail 05_cart.__thumbnail 06_checkout.__thumbnail

Screenshot 1

Furniture Magento Theme