1_homepage.__thumbnail 2_service.__thumbnail 3_portfolio.__thumbnail 4_about.__thumbnail 5_contact.__thumbnail 6_news.__thumbnail

Screenshot 1

 The homepage of the HTML template files.
stripy - 

The homepage of the HTML template files.