01-preview.__thumbnail 02-index.__thumbnail 03-portfolio-project.__thumbnail 04-blog.__thumbnail 05-blog-post.__thumbnail

Screenshot 1

Reset - Minimalistic Portfolio Theme