1_preview.__thumbnail 2_theme_options_close.__thumbnail 3_theme_options_open.__thumbnail

Screenshot 1

Metrolics - Responsive Metro WordPress Theme