1-index.__thumbnail 2-portfolio.__thumbnail 3-portfoliobrowse.__thumbnail 4-about.__thumbnail 5-contact.__thumbnail 6-static.__thumbnail Smallpreview.__thumbnail

Screenshot 1

TypoMono - Clean HTML Template