00_eznews_preview.__thumbnail 01_eznews_template.__thumbnail 02_eznews_template.__thumbnail 03_eznews_template.__thumbnail 04_eznews_template.__thumbnail 05_eznews_template.__thumbnail 06_eznews_template.__thumbnail 07_eznews_template.__thumbnail 08_eznews_template.__thumbnail 09_eznews_template.__thumbnail

Screenshot 1

EZ News: 12 customizable templates!
EZ News Newsletter Template - EZ News: 12 customizable templates!