66 posts
 • Author Level 2
 • Collector Level 1
 • Freebie
 • Featured Author
+3 more
yuanhao_viva
says
if user don’t have a sound card,soundchannel is null when you play music is this right?
var sound:Sound=new Sound;
sound.addEventlistener(Event.COMPLTE,completehandler);
function completehandler(evt:Event):void{
  var soundchannel:soundchange=sound.play();
trace(soundchannel)///null
}
1163 posts
 • Affiliate Level 2
 • Author Level 6
 • Collector Level 3
 • Top Monthly Author
+7 more
FlashTang
says

You are just worried too much ;)
Ji de yi qian wo you tai DELL de tai shi ji, mei you cha er ji huo shi wai jie yang shen qi de hua ,debug de flashplayer hui bao cuo :p
Dan xin de hua jiu jia ge try…catch ba

66 posts
 • Author Level 2
 • Collector Level 1
 • Freebie
 • Featured Author
+3 more
yuanhao_viva
says

You are just worried too much ;)
Ji de yi qian wo you tai DELL de tai shi ji, mei you cha er ji huo shi wai jie yang shen qi de hua ,debug de flashplayer hui bao cuo :p
Dan xin de hua jiu jia ge try…catch ba
thanks,zhe ge bug chu xian ji ge yue le ,wo jin tian cai zhao dao yuan yin. zhu yao shi wo de PC you sheng ka suo yi bu hui chu xian bug
by
by
by
by
by
by