01 periodic promo.  thumbnail 02 blog.  thumbnail 03 post.  thumbnail 04 author.  thumbnail 05 magazine.  thumbnail 06 categories.  thumbnail 07 theme customizer.  thumbnail

Screenshot 1

Periodic - A Premium WordPress Magazine Theme